Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Forskning kring närnaturens ekosystemtjänster

Skärgårdshavets biosfärområdes nyhetsbrev År 2013 nummer 1Rent vatten, vilda bär eller den uppfriskande effekten av friluftslivet, är exempel på naturens tjänster som gynnar människan. Dessa processer och nyttigheter, eller s.k. ekosystemtjänster, möjliggör fungerande samhällen. Att ekosystemen bevaras och att människan kan livnära sig, bygger i stor utsträckning på samma utgångspunkt, alltså en natur som mår bra och som nyttjas på ett hållbart sätt. Ekosystemtjänsterna är av varierande slag och de kan delas in i olika kategorier utifrån hur de nyttjas. Tillgodoseende tjänster är konkreta produkter som föda, vatten och ved, medan reglerande och understödjande tjänster innebär för sin del t.ex. reglering av vattenkvaliteten, växtpollinering som insekterna sköter och upprätthållande av näringsämnenas kretslopp. Kulturtjänster är abstrakta nyttigheter som rekreationella eller estetiska upplevelser, som naturen erbjuder människan. Naturens mångfald möjliggör ett hållbart tillhandahållande av alla dessa tjänster, men de globala förändringarna, då t.ex. olika livsmiljöer försvinner eller splittras, försvagar den biologiska mångfalden och därigenom tillhandahållandet av ekosystemtjänster.

”Denna utveckling kan bromsas upp och förändras genom att man i stället riktar skyddet och det hållbara nyttjandet till områden som möjliggör att den biologiska mångfalden bevaras i så hög grad som möjligt.”

Naturens mångfald – organismer och livsmiljöer – upprätthåller ekosystemen och de nyttigheter som de tillhandahåller. Att mäta eller modellera ekosystemtjänster är utmanande, men genom granskning av olika naturtyper och den biologiska mångfalden kan man undersöka tjänster och hur de påverkas av miljöförändringarna. Det är möjligt att analysera naturtyper, t.ex. tack vare nya metoder kring geografisk information. Den nya informationen kan även utnyttjas i planeringen av markanvändningen, vilket kan bidra till att motverka att den biologiska mångfalden och samtidigt ekosystemtjänsterna försvagas. Projektet ES-LUPPI, som drivs av Finlands miljöcentral (SYKE), forskar i ekosystemtjänsternas förhållande till naturtypen, ur perspektivet av naturens mångfald i Skärgårdshavets biosfärområde med mål att utreda vilka ekosystemtjänster som förekommer i olika naturtyper och hur de påverkas av den biologiska mångfalden. I forskningen strävar man efter att utnyttja befintliga naturvetenskapliga data, exempelvis från SYKE:s och Forststyrelsens olika forskningsprojekt, och genom att slå samman de ekologiska och geografiska materialen, kan man finna ny information om var ekosystemtjänster förekommer och hur de fungerar.

Eftersom det vackra skärgårdsområdet används flitigt för turism och rekreation, är det en utmaning att kunna placera nyttjande och skydd där. Man försöker därför kartlägga de olika användargruppernas syner på naturens mångfald och de ekosystemtjänster som de olika naturtyperna tillhandahåller. I sommar kommer man att göra intervjuundersökningar i forskningsområdet, där man bl.a. utreder vilka syner lokala invånare, fritidsboende, fiskare och sakkunniga inom miljöfrågor har. Syftet är att utreda hur väl de olika användargruppernas syner faller samman med den biologiska mångfalden och förekomsten av ekosystemtjänster, vilka mätts med hjälp av olika indikatorer. Målet är att finna, å ena sidan de områden där skyddet av den biologiska mångfalden samtidigt hjälper effektivt att bevara ekosystemtjänster, och å andra sidan de områden där utnyttjandet kan riktas. Forskningsprojektet, som finansieras av Maj och Tor Nesslings stiftelse och är treårigt, utgör en del av SYKE:s program för forskning av ekosystemtjänster och genomförs i samarbete med Forststyrelsen och Åbo universitet.

Det här kan man bl.a. läsa om i Skärgårdshavets biosfärområdes nyhetsbrev som även behandlar t.ex. Årets by i Egentliga Finland, projekten KnowSheep och Mathantverk i Finland, vinterträffen 2013 med temat Skärgårdslandskap i en föränderlig värld och Skärgårdshavets nationalparks 30-årsjubileumsår.

Skärgårdshavets biosfärområdes nyhetsbrev (År 2013 nummer 1, 15.5.2013) finns att läsas på webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s